Umowa użytkownika

Przed rozpoczęciem korzystania z usług oferowanych przez Traderprof.com, zalecamy dokładne przeczytanie niniejszego dokumentu.

Niniejsza Umowa użytkownika (zwana dalej “Umowa”) określa zasady i warunki, na jakich [jurdocs]  (zwana dalej „Spółka”, „TraderProf”, „my” lub „nami”, „Firma”) świadczy usługi na stronie Traderprof.com (dalej „Serwis” lub „Strona internetowa”). Niniejsze Umowa określa warunki zawartą pomiędzy Klientem a Spółką. Aby zostać Użytkownikiem, należy zapoznać się z warunkami korzystania z Serwisu oraz wyrazić swoje zrozumienie i akceptację tych warunków. Terminy “Ty”, “Klient” i “Użytkownik” w niniejszej umowie oznaczają bezpośrednio Ciebie lub Twojego przedstawiciela —Osobę prawną. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z warunkami korzystania z Serwisu, prosimy o wyrażenie braku zgody i zaprzestanie korzystania z Serwisu.

Legalność korzystania z Serwisu

Aby zostać pełnoprawnym członkiem Serwisu, musisz osiągnąć wiek pełnoletni. Wiek pełnoletności jest określony przez Twój kraj zamieszkania. Akceptując niniejszą Umowe, potwierdzasz, że osiągnąłeś wieku pełnoletniego, zgodnie z prawem kraju zamieszkania. Nasza Spółka zastrzega sobie prawo do zażądania dokumentu, potwierdzającego wiek Użytkownika. Twoje konto może zostać zawieszone do czasu dostarczenia przez Ciebie tego dokumentu.

Upewnij się, że Twoje obywatelstwo nie zabrania Ci korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu jest ograniczone do osób zamieszkałych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Turcji i Japonii.

Potwierdzasz, że nie jesteś obywatelem wyżej wymienionych krajów.

Oprócz tego, korzystanie z Serwisu jest zabronione dla mieszkańców lub obywateli krajów wysokiego ryzyka lub takich, które odmówiły współpracy, zgodnie z definicją Międzynarodowej Grupy Zadaniowej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) i Karaibskiej grupy zadaniowej ds. Działania Finansowego (CFATF). Lista jurysdykcji obejmuje: Bośnia i Hercegowina, Iran, Syria, Uganda, Vanuatu, Jemen, Haiti, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna I Surinam.

Korzystając z Serwisu, oświadczasz, że nie jesteś urzędnikiem politycznym.

Akceptując niniejszy dokument, Użytkownik potwierdza, że posiadanie dostępu do Serwisu nie oznacza prawa do korzystania z niego.

Usługi świadczone przez Spółkę. Procedura zaprzestania korzystania z Serwisu

Usługi, świadczone przez Spółkę, nie mają charakteru wyłącznego, nie podlegają przekazaniu na rzecz osób trzecich i mają ograniczone prawo dostępu.

Usługi, świadczone przez Spółkę, mogą zostać zakończone (częściowo lub w ograniczonym zakresie) według naszego uznania, z lub bez uprzedniego powiadomienia.

Zaprzestając nadania prawa korzystania z Serwisu możemy usunąć lub dezaktywować konto Użytkownika poprzez zablokowanie adresu e-mail lub adresu IP Użytkownika oraz podjąć inne środki, które uniemożliwiają korzystania Serwisu. Użytkownik może również zakończyć korzystanie z Serwisu, uprzednio powiadamiając nas o tym. Po zakończeniu korzystania z Serwisu z jakiegokolwiek powodu, wszystkie inne warunki Umowy będą nadal obowiązywać. Z zastrzeżeniem niniejszych warunków Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione przez Użytkownika lub osobę trzecią w przypadku wygaśnięcia prawa Użytkownika do korzystania z Serwisu.

Powody zakończenia korzystania z Serwisu

Spółka może zaprzestać udzielania prawa użytkowania Klientowi jeżeli:

 • Umowa została naruszona przez Klienta.
 • Klient odmówił podania wymaganych informacji zgodnie z Umową.
 • W ciągu jednego miesiąca kalendarzowego na koncie Klienta nie było środków.

Również przyznanie prawa do korzystania z Serwisu automatycznie kończy się w sytuacjach, gdy:

 • Wygasa ważność oświadczeń Klienta, wynikających z niniejszej Umowy.
 • Klient ogłasza upadłość.
 • W przypadku śmierci lub niepełnosprawności Klienta.
 • Spółka, której przedstawicielem prawnym jest Klient, została zlikwidowana.

Klient ma prawo do zaprzestania korzystania z Serwisu w dowolnym momencie, po uprzednim powiadomieniu Spółki. Klient ma prawo do wypłaty środków z konta osobistego po zakończeniu korzystania z Serwisu.

Korzystanie z Serwisu, otwieranie konta oraz inne transakcje

Aby zostać Użytkownikiem Serwisu, należy otworzyć rachunek (konto użytkownika).

Akceptując warunki niniejszej Umowy, Użytkownik potwierdza, że wszystkie informacje podane przez niego podczas zakładania konta są prawdziwe i dokładne. Użytkownik zobowiązuje się aktualizować lub uzupełniać niezbędne informacje, jeśli zostaną one zmienione lub na żądanie Spółki.

Klient uzyskuje dostęp do Serwisu zaraz po potwierdzeniu osobistego adresu e-mail.

W przypadku zakładania konta w imieniu firmy lub innej osoby prawnej, Klient oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia i potwierdza wiarygodność podanych informacji.

Nie wolno korzystać z konta innych osób fizycznych lub prawnych bez ich zgody. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego konta i utrzymanie dostępu do konta osobom trzecim. Jesteś zobowiązany do poinformowania Spółki w przypadku naruszenia bezpieczeństwa Twojego konta. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, wynikające z korzystania z jego konta przez osoby trzecie. Spółka zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody, a Klient odmawia wszelkich roszczeń wynikających z naruszenia bezpieczeństwa jego konta przez osoby trzecie.

Możesz otworzyć tylko jedno konto. Nie wolno udostępniać go innym osobom fizycznym lub prawnym.

Spółka ma prawo anulować każdą transakcję bez zgody menedżerów, jeżeli są podstawy myśleć, że konto zostało użyte do przestępnych działań.

Akceptując niniejszą Umowę, Użytkownik zapewnia Firmie prawo do żądania od niego potwierdzenia danych osobowych i zobowiązuje się dostarczyć dane osobiste, pozwalające na identyfikację. Spółka może zwrócić się do stron trzecich, które mogą pomóc zweryfikować podane przez Klienta dane osobowe.

Oferujemy naszym Klientom islamskie konta Forex, które różnią się od zwykłych kont i są zgodne z islamskimi zasadami religijnymi. Prawo islamskie zakazuje wszelkich transakcji biznesowych, które wiążą się z płatnością lub otrzymaniem określonego procentu od innej strony. Konta islamskie nie podlegają prowizji SWAP i powinny być wykorzystywane wyłącznie przez muzułmanów zgodnie z ich przekonaniami religijnymi.

Musisz przedstawić mocne uzasadnienie lub potwierdzenie potrzeby posiadania konta bez opłaty SWAP. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy rozpatrzenia takiego wniosku bez żadnego wyjaśnienia.

Jeżeli istnieją jakiekolwiek dowody oszustwa lub manipulacji w odniesieniu do konta, Spółka ma prawo podjąć następujących działań:

 • Wycofać status „bez opłaty SWAP” z konta handlowego Klienta.
 • Skorygować i przywrócić wszelkie nieautoryzowane swapy i opłaty odsetkowe, związane z nieopodatkowanym kontem handlowym Klienta za cały okres gdy konto miało status “bez swapu”.
 • Niezwłocznie zamknąć wszystkie konta handlowe takiego Klienta, wyzerować wszystkie transakcje dokonane przez Klienta w naszym Serwisie i anulować wszelkie zyski, otrzymane przez Klienta.

Wszelkie informacje, dotyczące kont bez opłaty SWAP, mogą być aktualizowane i modyfikowane przez Spółkę bez konieczności ich wyjaśnienia.

Jako uczestnik Serwisu masz możliwość przeprowadzania transakcji z akcjami, instrumentami finansowymi oraz innymi aktywami. Zgadzasz się, że wszystkie czynności w Serwisie są podejmowane wyłącznie w Twoim imieniu, a Spółka jest Twoim przedstawicielem we wszelkich transakcjach finansowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie transakcje dokonywane w ramach Serwisu.

Dostęp do serwera jest zapewniany zgodnie z międzynarodowymi standardami czasowymi, a mianowicie — od 22:00 GMT w niedzielę do 22:00 GMT w piątek (zimą) lub od 23:00 GMT w niedzielę do 23:00 GMT w piątek (latem) co tydzień, z wyjątkiem świąt państwowych i oficjalnych weekendów. O wszelkich zmianach w pracy Serwisu Spółka musi poinformować na Stronie internetowej.

Klient jest uprawniony do telefonicznego wykonywania transakcji w godzinach pracy Serwisu.

Jesteś świadomy, że każda transakcja na różnicę cen ma swój czas, po którym Spółka automatycznie zamyka transakcję. Czas trwania transakcji można zobaczyć na stronie internetowej.

Spółka oferuje spready stałe i zmienne, w zależności od rodzaju konta.

Spółka ustala minimalny czas trwania transakcji, która ma być wykonana ręcznie:

 • 3 minuty na platformie internetowej. Transakcja zostanie anulowana przez Spółkę, jeżeli okres pomiędzy otwarciem a zamknięciem transakcji będzie krótszy, niż 3 minuty.
 • 3 minuty na terminalu MT4, jeśli Klient ma bonusy.

Jeżeli Klient nie korzysta z bonusów do obrotu na terminalu MT4, nie ma minimalnego okresu na ręczną realizację transakcji.

Maksymalny czas trwania transakcji wynosi 21 dzień. Spółka ma prawo zamknąć transakcję Klienta, jeżeli jej termin przekroczy 21 dzień.

Serwis posiada poziom “stop-out”, przy którym każda otwarta transakcja zostanie zamknięta, w celu zapobiegania ewentualnym stratom.

Podczas pracy na platformie internetowej, poziom “stop-out” jest obliczany w następujący sposób: środki dostępne na koncie handlowym, biorąc pod uwagę nierentowne lub zyskowne pozycje / wynik finansowy na koncie handlowym z wyłączeniem otwartych pozycji handlowych pomnożone przez 100%. Na platformie internetowej poziom “stop-out” wynosi domyślnie 0%.

W przypadku terminalu MT4, poziom “stop-out” jest obliczany w następujący sposób: środki / środki zabezpieczające z otwartych transakcji pomnożone przez 100%. Dla kont minimum i standard domyślny procent wynosi 50%, a dla kont gold i platinum 80%.

Spółka ma prawo do zmiany wskaźnika „stop-out” w zależności od aktualnych warunków rynkowych bez konieczności informowania o tym Klienta.

Wskaźniki partii zależą od rodzaju konta i mogą zostać zmienione przez Spółkę bez uprzedniego zawiadomienia o tym Klienta.

Klient rozumie, że może stracić środki, dokonując transakcji handlowych i korzystając z usług Firmy i zgadza się, że cała odpowiedzialność za wszelkie straty spoczywa na nim.

Jako użytkownik Serwisu, Klient rozumie, że wszystkie warunki są ograniczone przez niniejszą Umowę.

Użytkownik rozumie, że Spółka nie zarządza jego kontem i świadczy usługi wyłącznie w trybie „Execution only”. Przeprowadzamy wszystkie Twoje transakcje niezależnie od zysków i strat. Potwierdzasz, że jesteś odpowiedzialny za wszystkie swoje transakcje. Jako nasz Klient wyrażasz zgodę, że Spółka nie udziela porad i nie ponosi odpowiedzialności za podjęte przez Ciebie decyzje i działania.

W przypadku dokonywania transakcji telefonicznie, Spółka wykonuje czynności wyłącznie w imieniu Klienta. Jeśli nie zgadzasz się z systemem operacji telefonicznych, poinformuj o tym dział pomocy technicznej lub zaprzestań korzystać z Serwisu.

W celu wykonania dowolnych czynności handlowych Klient powinien skontaktować się ze swoim menedżerem.

Kontaktując się z pomocą techniczną, Klient ma gwarancję otrzymania telefonicznej komunikacji ze Spółką. Aby móc dokonywać operacji handlowych przez telefon, Klient musi:

W przypadku otwierania transakcji:

 • Potwierdzić swoją tożsamość, podając swoje dane osobowe.
 • Odpowiedzieć na pytanie kontrolne w razie potrzeby.
 • Potwierdzić warunki transakcji, która ma zostać otwarta.

W przypadku zamykania transakcji:

 • Potwierdzić swoją tożsamość.
 • Udzielić odpowiedzi na pytanie kontrolne w razie potrzeby.
 • Potwierdzić warunki transakcji, która ma zostać zamknięta.

Podobne działania zostaną wykonane przy każdej zmianie i przewidują wprowadzenie dokładnych danych przez Klienta. W przypadku nieporozumień, przedstawiciel Spółki jest zobowiązany do zadawania dodatkowych pytań, dotyczących dokładności informacji.

W celu bezpieczeństwa obu stron i poprawy jakości obsługiwania, rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane.

Klient rozumie, że kurs międzynarodowy może ulec zmianie podczas otwierania/zamykania/zmiany transakcji. Klient potwierdza, że nie ma żadnych roszczeń wobec Spółki w przypadku niezadowolenia z transakcji w wyniku zmiany kursu.

Na mocy tej Umowy Klient wyraża zgodę na nagrywanie rozmów telefonicznych.

W ten sposób Spółka ma prawo do wykonywania tylko tych czynności, które określi Klient. Podczas rozmów telefonicznych pomiędzy Klientem a menedżerem nie są zawierane żadne dodatkowe umowy. Tylko Klient jest odpowiedzialny za wszystkie wykonywane operacje.

Wszystkie wykonane obliczenia i prognozy są oparte wyłącznie na wiedzy Spółki, a wskaźniki są przedstawione w jej interesach. Na mocy niniejszej Umowy potwierdzasz, że jesteś świadomy i rozumiesz, że wskaźniki mogą różnić się od przedstawionych na rynku pierwotnym.

Spółka nie zapewnia dostawy waluty fizycznej. Wszelkie zyski lub straty są przechowywane na osobistym rachunku Klienta po dokonaniu wpłaty i do momentu ich wypłaty.

Użytkownik rozumie, że Spółka może anulować lub zakończyć wszelkie transakcje dokonane w wyniku błędów oprogramowania, nagłych awarii lub z innych powodów.

Ewentualne ograniczenia w korzystaniu z usług i dokonaniu transakcji

W celu dalszego korzystania z Serwisu i dokonywania transakcji, Użytkownik musi przestrzegać wszystkich warunków, zawartych w treści niniejszej Umowy:

 • Klient nie ma prawa oszukiwać lub popełniać nieuczciwych czynów.
 • Klient nie ma prawa do popełniania czynów zabronionych przez Spółkę.
 • Klient nie ma prawa ingerować w bezpieczeństwo serwera.
 • Klient zobowiązuje się nie wykorzystywać Serwisu do wykonywania czynności niezgodnych z prawem.
 • Klientowi zabrania się używania środków pozyskanych z nielegalnej działalności.
 • Klient nie ma prawa do użycia oprogramowania antywirusowego, kodów komputerowych lub plików do niszczenia lub monitorowania oprogramowania komputerowego, używanego przez Spółkę.
 • Klient nie ma prawa do podejmowania żadnych działań, które powodują nieuzasadnione lub nieproporcjonalne obciążenie infrastruktury technologicznej Spółki.
 • Klient nie ma prawa do korzystania z automatycznych programów i robotów do monitorowania lub korzystania z Serwisu.
 • Klient nie ma prawa do pozostawienia bezpośrednich linków do jakiejkolwiek części Serwisu.
 • Klient nie ma prawa do sprzedaży i udostępnienia Serwisu osobom trzecim.
 • Klient ma prawo do wykorzystywania wszelkich danych wyłącznie do użytku osobistego, bez możliwości ich kopiowania i sprzedaży.
 • Klient nie ma prawa korzystać z Serwisu Spółki do działań powiązanych ze zniewagą, zastraszaniem, naruszeniem prywatności, nękaniem, zniesławieniem, groźbami lub innymi działaniami, które są nielegalne, karalne, nieetyczne, podżegają do nienawiści i obrażają godność innych.
 • Klient nie ma prawa do podawania nieprawidłowych danych w celu skorzystania z Serwisu.
 • Klient nie ma prawa stwarzać niedogodności i grozić Spółce i wszystkim jej pracownikom.
 • Klient rozumie, że Spółka może korzystać z metod automatycznych i ręcznych w celu weryfikacji zgodności z wymaganiami, określonymi w “Ograniczeniach dla użytkowników”.

W przypadku jakichkolwiek naruszeń lub nieprzestrzegania przepisów, Spółka może wszcząć dochodzenie w celu zebrania dodatkowych informacji potwierdzających przestrzeganie albo nieprzestrzeganie przepisów przez Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia wszelkich informacji, wymaganych przez Spółkę w trakcie dochodzenia.

Żaden pracownik, pozostający w relacjach biznesowych ze Spółką, nie może zostać jej Klientem bez naszej pisemnej zgody. Naruszenie tej polityki spowoduje zamknięcie konta, a wszelkie środki zostaną debetowane.

Spółka zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań przeciwko Klientowi w przypadku naruszenia “Ograniczeń w użytkowaniu” lub w przypadku innego nieuprawnionego korzystania z Serwisu. Działania te obejmują przywołanie do odpowiedzialności karnej, cywilnej i administracyjnej. Naruszenie systemów komputerowych Spółki bez zgody, wynikającej z niniejszej Umowy, jest naruszeniem umowy.

Spółka ma prawo zamknąć transakcję, jeżeli narusza ona postanowienia niniejszej Umowy. Jeśli Spółka zauważy, że wielokrotnie dokonujesz takich transakcji, wszystkie one zostaną zakończone.

Korzystanie z materiałów Serwisu

Jako uczestnik Serwisu, otrzymujesz szeroki zakres informacji i materiałów. Materiały te zawierają dane rynkowe, notowania, wiadomości, opinie analityków, badania, wykresy, które Spółka otrzymuje od osób trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje przekazywane przez osoby trzecie. Spółka udostępnia materiały i nie ponosi odpowiedzialności za przyswajanie informacji przez Klienta. Nie gwarantujemy dokładności i aktualności podanych danych.

Na podstawie opisanych powyżej informacji Klient jest w pełni świadom, że przekazane materiały nie stanowią porady inwestycyjnej.

Serwis może udostępniać linki do stron internetowych osób trzecich. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przekazywane informacje i podejmowane przez Ciebie decyzje na podstawie tych informacji.

Wszystkie dostarczone materiały, wykresy i skrypty są dostępne na Stronie wyłącznie do zapoznania się i nie mają charakteru doradczego. Użytkownik zobowiązuje się nie kopiować ani nie udostępniać otrzymanych informacji osobom trzecim. Spółka zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za dokładność podawanych informacji.

Korzystając z Serwisu, Użytkownik zgadza się ze wszystkimi warunkami, które Spółka zmienia lub aktualizuje w niniejszej Umowie poprzez zamieszczenie odpowiednich zmian na Stronie internetowej. Kontynuując handel na platformie, akceptujesz niniejsze warunki i zgadzasz się na przyszłe zmiany. Wszystkie zmiany wprowadzone do Umowy wejdą w życie po upływie dziesięciu dni od dnia ich wstępnego umieszczenia na Stronie internetowej. Jeśli nie zgadzasz się z tymi zobowiązaniami, prosimy nie korzystać z Serwisu i niezwłocznie poinformować nas o tym na piśmie.

Wpłata depozytu i wypłata środków

Klient musi dokonać wpłaty na swoje konto handlowe, aby mieć możliwość wykonywać operacje handlowe. Wpłata może zostać dokonana za pomocą wszystkich dostępnych form płatności, określonych w Serwisie Spółki. Spółka może zmienić formę wpłaty depozytu bez specjalnego ostrzeżenia.

Dokonując wpłaty, Klient zdaje sobie sprawę z dodatkowych kosztów związanych z wymianą walut oraz innymi opłatami. Spółka angażuje niezależną osobę trzecią do przeprowadzania transakcji. Klient rozumie i potwierdza, że osoba trzecia działa zgodnie z instrukcjami Klienta i przekazuje środki pieniężne w imieniu Klienta na rzecz Spółki bez ograniczeń lub gwarancji. Klient zgadza się, że nie ma prawa żądać wypłaty od strony trzeciej w żaden sposób i pod żadnym pretekstem.

Niniejszym Klient przyjmuje do wiadomości, że strona trzecia jest zaangażowana tylko w celu dokonania transakcji. Między Klientem a osobą trzecią nie mogą być zawarte żadne umowy finansowe. Klient deklaruje, że nie będzie miał żadnych roszczeń wobec osób trzecich.

Ilość środków na Twoim koncie może ulec zmianie w wyniku dokonanych przez Ciebie transakcji. W trakcie trwania transakcji saldo na koncie będzie się zmieniać w zależności od zysku lub straty i będzie przedstawione na Twoim koncie osobistym po zakończeniu transakcji.

Środki zapisane na koncie Klienta są umieszczane na rachunkach bankowych Spółki w bankach oraz instytucjach kredytowych w Europie i Azji (nie w strefach offshore) i nie mogą być oddzielone od innych środków, w tym środków własnych Spółki oraz środków innych użytkowników. Klient akceptuje, że Spółka nie będzie płacić odsetek od środków wpłaconych na jego konto i ma prawo w dowolny sposób korzystać ze środków pieniężnych Klienta do momentu ich wycofania przez Klienta zgodnie z niniejszą umową.

Spółka zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za prowadzenie konta w wysokości 5% od pozostałej kwoty, za każdy miesiąc kalendarzowy, jeśli konto Klient nie było aktywne przez 90 kolejnych dni. Opłata zaczyna być naliczana z dnia 91 i kończy się w chwili wznowienia działalności.

W celu wypłaty środków, Klient musi pozostawić podpisany wniosek. Spółka zastrzega sobie prawo do wypłaty środków w każdej rozsądnej formie według własnego uznania, zgodnie z naszą Polityką i zasadami przeciwdziałania praniu pieniędzy. Wypłata środków może być dokonana przy użyciu tej samej metody, która została użyta do dokonania wpłaty. Spółka może nałożyć ograniczenia na wysokość środków, które Klient może wypłacić w określonym czasie.

Wszelkie umowy z Klientem, dotyczące wypłaty środków, pozostają w mocy nawet po rozwiązaniu Umowy.

Minimalna kwota wypłaty wynosi 50 EUR.

Spółka ustala dodatkową prowizję w wysokości 5%, jeśli Klient dokonał mniej niż pięć niezależnych transakcji.

Spółka może zażądać dodatkowych informacji identyfikacyjnych, zgodnie z przepisami Polityki AML.

Warunkiem koniecznym do wypłaty środków jest podanie przez Klienta niezbędnych informacji.

W związku z dbaniem o bezpieczeństwo Spółki i walką z praniem pieniędzy, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania wszelkich zasad, przepisów i innych zmian.

W przypadku podejrzenia naruszenia przez Klienta warunków niniejszej Umowy, Spółka może odmówić przetworzenia wniosku o wypłatę środków.

Klient zobowiązuje się do pokrycia wszelkich wydatków, związanych z realizacją transakcji, oraz opłat za wymianę walut. Spółka może w każdej chwili wystawić Klientowi rachunek-fakturę na ewentualne wydatki.

Klient zgadza się zapłacić wszelkie prowizje i opłaty brokerskie. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany struktury opłat, według własnego uznania i bez wyjaśnień.

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za rozliczenie i opłacenie wszystkich podatków przewidzianych przez kraj zamieszkania Klienta. Spółka zobowiązuje się nie pobierać dodatkowych podatków. Firma może odliczyć podatek od kwot, wynikających z działalności Klienta ze Spółką. Firma zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwot takich podatków i naliczenia opłat za wszelkie podatki, do których można zastosować niniejszy punkt. Po utworzeniu konta Klienta, a przed rozpatrzeniem wniosku o wypłatę, Spółka może poprosić Klienta o wypełnienie niektórych dokumentów podatkowych. Jeżeli Klient nie będzie w stanie dostarczyć dokumentów w ciągu 60 dni, Spółka będzie musiała ograniczyć dostęp do Serwisu.

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za dokładność podanych danych i zobowiązuje się informować o wszelkich zmianach w danych.

Jeżeli Klient otrzymał środki pieniężne na konto i ustaliliśmy, że część z nich została otrzymana w wyniku naruszenia umowy, Spółka ma prawo do wycofania tych środków z uwzględnieniem wszelkich opłat. Alternatywną opcją jest wystawienie Klientowi faktury na kwotę przelewu, z uwzględnieniem wszystkich prowizji.

W przypadku, gdy Klient jest zobowiązany do zapłaty Spółce kwoty, przekraczającej wysokość środków na koncie, Klient zobowiązuje się dokonać przelewu w ciągu dwóch (2) dni roboczych od daty wystawienia faktury.

Spółka ma prawo do zatrzymania wszystkich środków dostępnych na koncie Klienta, w tym depozytu, zysku i bonusów, jeżeli Klient naruszy postanowienia niniejszej Umowy.

Promocje i bonusy

Spółka oferuje różne bonusy oraz możliwość udziału w promocjach dla nowych i stałych Klientów.

Bonusy i promocje są przywilejem Klientów i Firma może odmówić ich przyznania.

Warunki przyznawania bonusów i promocji są opisane w tej części Umowy i dostępne na stronie internetowej Spółki.

Spółka może oferować bonusy w trybie indywidualnym, zależnie od warunków współpracy z Klientem. Spółka oferuje również bonusy dla Klientów VIP.

Klient może otrzymać bonusy dopiero po złożeniu wszystkich dokumentów, wymaganych przez Spółkę.

Spółka oferuje dwa rodzaje bonusów: bonus doładowania i awans.

Bonus doładowania jest zapewniany przez Spółkę, gdy Klienci wpłacają pieniądze na swój rachunek. Wysokość bonusu jest określana przez Spółkę jako procent od wpłaconej kwoty.

Wolumen obrotu dla tego bonusu wygląda następująco: wolumen obrotu w wysokości 10 000 000 EUR za każdy 1000 EUR bonusu. Całkowita kwota bonusu nie może przekraczać 10 000 EUR.

Jeśli Klient posiada dwa konta lub więcej, wolumen obrotu dla każdego z nich jest obliczany oddzielnie. Jeśli Klient posiada kilka bonusów, ich wypłata jest możliwa dopiero po spełnieniu wszystkich warunków.

“Wolumen obrotu nie obejmuje transakcji otwieranych w sposób mieszany, transakcji skalpowania i tych, które trwały trzy minuty lub mniej “. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od momentu przyznania bonusu i do momentu, gdy ma być osiągnięty wolumen obrotu, Klient nie wykaże żadnej aktywności na koncie handlowym, Spółka ma prawo do wycofania środków bonusowych a także całego dochodu z konta Klienta za ten okres bez uprzedniego ostrzeżenia lub zgody Klienta.

Jeżeli na koncie handlowym Klienta nie zaobserwowano żadnej aktywności, a saldo konta nie przekracza kwoty środków bonusowych, otrzymanych od Spółki, możemy bez ostrzeżenia i bez zgody Klienta wycofać środki bonusowe, jak również wszystkie dochody, otrzymane za pośrednictwem bonusu.

Ponadto konto handlowe Klienta może zostać zmienione w przypadku podejrzenia o oszustwo.

Wypłata bonusów i dochodów uzyskanych z ich pomocą jest możliwa dopiero po osiągnięciu wskazanego wolumenu . Okres osiągnięcia wymaganego wolumenu obrotu handlowego nie jest ograniczony w czasie.

Dokonując wypłaty środków, Klient rozumie, że wszystkie pozycje na koncie zostaną zamknięte, a saldo zostanie ponownie obliczone przy użyciu następującej metody:

Saldo Klienta = saldo bieżące – kwota bonusu – łączny dochód ze wszystkich zamkniętych transakcji otwartych od momentu przyznania bonusu.

Jeżeli w czasie korzystania z bonusu saldo na rachunku Klienta okaże się mniejsze niż kwota przyznanego bonusu, Klient będzie mógł wypłacić środki dopiero po kompletnym wypracowaniu bonusu. Warunki wypracowania są określone w niniejszej Umowie.

Awans jest przyznawany Klientowi z uprzednią zgodą Klientaprzed uzupełnieniem konta, ale pod warunkiem późniejszego uzupełnienia konta przez Klienta.

Spółka i Klient ustalają:

 • Kwotę bonusu.
 • Okres, w którym Klient zobowiązuje się uzupełnić konto handlowe.
 • Kwotę na którą musi zostać uzupełnione konto.

Jeśli Klient nie dokona wpłaty w uzgodnionym terminie, Spółka ma wycofać środki bonusowe i dochód otrzymany za okres korzystania z awansu.

Konto Klienta zostanie zablokowane do czasu wpłaty środków pieniężnych na jego konto.

Warunki wypracowania awansu są podobne do warunków wypracowania bonusu doładowania. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania programu bonusów i promocji w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

Wszystkie decyzje, dotyczące naliczania bonusów są podejmowane przez Spółkę. Wszystkie indywidualne sytuacje są omawiane między Klientem a Firmą.

Ochrona danych osobowych

Spółka przestrzega polityki korporacyjnej ochrony danych osobowych. Po przeczytaniu niniejszej Umowy, Użytkownik jest świadomy jej treści i akceptuje politykę Spółki. Spółka ma prawo do wprowadzania wszelkich zmian i poprawek. Jako użytkownik Serwisu, musisz ich przestrzegać bez względu na to, czy zapoznałeś się z nimi czy nie.

Na mocy niniejszej Umowy Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wszelkie czynności — takie, jak gromadzenie, systematyzowanie, przechowywanie i wykorzystywanie danych osobowych — powinny być przeprowadzane w ogólnie dostępny sposób. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych z własnej woli. Przez dane osobowe rozumie się: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce stałego zamieszkania oraz wszelkie informacje, związane z identyfikacją osobistą. Klient rozumie, że informacje te są zbierane wyłącznie w celu potwierdzenia jego tożsamości i bezpieczeństwa wszystkich osób, związanych ze Spółką. Umowa jest ważna od momentu akceptacji przez Klienta i do momentu jej rozwiązania.

Zgoda na otrzymanie wiadomości e-mail i wiadomości SMS

Klient zgadza się na otrzymywanie wiadomości e-mail i SMS-ów od Spółki na podany przez niego adres e-mail i numer telefonu.

Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera, wysyłając list elektroniczny pod nasz adres e-mail: support.pl@traderprof.com lub kontaktując się z menedżerem Spółki.

Nagrywanie rozmów między Klientem a Spółką

Użytkownik zgadza się, że wszystkie rozmowy między nim a przedstawicielami Spółki mogą zostać nagrane bez uprzedzenia w celu poprawy jakości obsługi. Ponadto te nagrania mogą zostać wykorzystane jako dowód w przypadku jakichkolwiek konfliktów lub nieporozumień.

Możliwe ryzyka

Klient jest świadom ryzyka, związanego z realizacją transakcji za pomocą Serwisu. Klient rozumie, że przeprowadzenie operacji handlowych wiąże się z wysokim ryzykiem. Twoja akceptacja niniejszej Umowy oznacza automatycznie zapoznanie się i akceptuję ewentualnego ryzyka.

Klient rozumie, że operacja handlowa na rynku walutowym może prowadzić do strat. Zalecamy zapoznanie się z prawdopodobieństwem wystąpienia strat i podjęcia decyzji, czy są one akceptowalne. Na mocy niniejszej Umowy Użytkownik akceptuje powyżej wymienione informacje oraz zwalnia Firmę z odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione w trakcie handlu.

Ograniczenia odpowiedzialności Spółki

Spółka informuje, że w żadnym przypadku nie będzie odpowiedzialna za wszelkie ewentualne straty, poniesione w wyniku korzystania przez Klienta z Serwisu i materiałów, udostępnionych przez Spółkę.

Spółka NIE ponosi odpowiedzialności za:

 • niewłaściwe korzystanie z Serwisu przez Klienta.
 • wszelkich błędne decyzje, podjęte przez Klienta.
 • przypadkowe i celowe zawieszenia pracy lub zmiany w Serwisie.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Klienta z usług lub serwisów osób trzecich, które są reklamowane na Stronie internetowej Spółki.

Spółka nie ponosi żadnych opłat, strat i roszczeń w przypadku sporów pomiędzy Klientem a osobą trzecią.

Klient w pełni zgadza się, że korzysta z Serwisu według własnego uznania, z należytym uwzględnieniem ryzyka.

Serwis Spółki jest dostępny dla Klienta w bieżącej formie, bez żadnych gwarancji.

Rozwiązywanie konfliktów i postępowanie reklamacyjne

Spółka TraderProf szanuje i poważnie traktuje reklamacje Klientów. Jeśli masz jakieś uwagi dotyczące pracy Serwisu, prosimy o natychmiastowe poinformowanie nas o tym.

Poniżej przedstawione są procedury rozpatrywania skarg i sporów, dotyczących usług, świadczonych przez Spółkę.

Złożenie reklamacji

Klient może złożyć reklamacje do menedżera konta. Każda reklamacja podlega rozpatrywaniu. Prosimy o przesłanie Twojej kopii reklamacji pod następujący adres e-mail: support.pl@traderprof.com

Procedura rozpatrywania reklamacji

Menedżer ma 7 dni na rozpatrywanie reklamacji i rozwiązywanie problemu bezpośrednio z Klientem. Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, reklamacja zostaje  kierowana do specjalisty ds. kontroli wewnętrznej, który również ma 7 dni na rozwiązanie sytuacji. W tym czasie Klient otrzyma list na adres e-mail.

Terminy rozpatrywania reklamacji

Menedżer i specjalista ds. kontroli wewnętrznej starają się rozwiązać powstaly problem w ciągu 7 dni. Jeśli Klient i specjalista ds. kontroli wewnętrznej nie dojdą do porozumienia w ciągu 7 dni, w ciągu kolejnych 7 dni Klient otrzyma list z bardziej szczegółową odpowiedzią. Tylko najbardziej skomplikowane problemy wymagają więcej, niż 28 dni na ich rozwiązanie. W takich przypadkach Spółka informuje Klienta o powodach opóźnienia.

Obrona prawna przy rozpatrywaniu reklamacji

Każda otrzymana reklamacja rozpatruje się w trybie indywidualnym. Środki obrony prawnej zależą od okoliczności reklamacji. Często tymi srodkami są:

 • pisemne lub ustne wyjaśnienie problemu.
 • linki do dokumentów ujawniających.
 • preferencyjne oferty produktów.
 • zwrot środków.
 • pomoc w postępowaniu reklamacyjnym.
 • definicja i realizacja niektórych przypadków.

Wszystkie reklamacje są rozpatrywane bezpłatnie, zgodnie z wymogami ustawowymi.

Jak odbywa się monitorowane reklamacji?

Specjalista ds. kontroli wewnętrznej zapewnia gwarancję rozpatrywania każdej reklamacji. Ponadto, sporządzane są miesięczne raporty, dotyczące otrzymanych i rozpatrzonych skarg.

Ustawodawstwo i jurysdykcja

Niniejsza umowa podlega prawu Saint Vincent i Grenadynów, a strony niniejszym wyrażają zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów Saint Vincent i Grenadynów.

Postanowienia końcowe

Niniejsza umowa daje Klientowi prawo do korzystania z Serwisu i nie oznacza istnienia partnerstwa, joint venture lub franczyzy między stronami. Niniejsza umowa nie zapewnia żadnych praw ani środków prawnych osobom trzecim.

Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek do niniejszej Umowy w dowolnym czasie bez podania przyczyny i z obowiązkiem późniejszej publikacji zmian na stronie internetowej. Klient zgadza się ze wszystkimi korektami niezależnie od zapoznania się z nimi.

Niniejsza Umowa pomiędzy Klientem a Spółką jest jedyna i istotna i unieważnia wszystkie wcześniejsze umowy pomiędzy Klientem a Spółką.

Odmowa spełnienia przez Spółkę któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowana jako odmowa dowolnego postanowienia lub prawa.

Jeżeli dowolne z postanowień niniejszej Umowy zostanie unieważnione w związku z przepisami prawa, zostanie ono zastąpione nowym zgodnie z prawem. Wszystkie pozostałe postanowienia będą ważne.

Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z każdym postanowieniem niniejszej Umowy, w tym z dodatkowymi dokumentami oraz linkami, i zgadza się z jej warunkami. Potwierdzasz, że Twoja decyzja o zawarciu niniejszej Umowy została podjęta niezależnie i że nie polega na gwarancjach ani żadnych oświadczeniach.

Użytkownik rozumie i akceptuje, że nie może przekazywać dostarczonych informacji bez naszej pisemnej zgody. Spółka może natomiast swobodnie przekazywać swoją informacje bez zgody Klienta.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak działań w przypadku wystąpienia siły wyższej. W tym: klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne, pożary, wojny i inne warunki poza naszą kontrolą.

Nazwy sekcji niniejszej umowy nie są wiążące prawnie.

Korzystanie z Serwisu przez Klienta ogranicza się wyłącznie niniejszą Umową.

Niniejsza umowa zawiera również: załącznik dotyczący potencjalnego ryzyka, politykę prywatności oraz wszelkie informacje, związane z warunkami handlowymi.

Niniejsza Umowa wchodzi w życie po zaakceptowaniu przez Klienta. Akceptacja Umowy następuje w momencie rejestracji Klienta na stronie internetowej Firmy.

iconAvatar