Ostrzeżenie o ryzyku

Niniejsze Ostrzeżenie skierowane jest do Użytkowników TraderProf i ostrzega przed możliwym ryzykiem związanym z obrotem walutami obcymi.

Transakcje finansowe zwane „handlem walutami” lub „handlem walutą” są dokonywane na podstawie natychmiastowego rozliczenia („spot”), „obrotu dziennego”, „opcji”, „forwardów” i wiążą się z określonym ryzykiem.

Przed podjęciem decyzji o przeprowadzeniu transakcji z dowolną Firmą maklerską, w tym TraderProf, potencjalny Klient musi ocenić swoją faktyczną sytuację finansową.

Wszystkie operacje związane z zakupem i sprzedażą waluty obcej mogą prowadzić do częściowej lub całkowitej utraty środków finansowych. Taki handel należy przeprowadzać wyłącznie przy użyciu kapitału „ryzykownego”. Pod tym terminem rozumie się kwota, na której stracenie może sobie pozwolić Klient.

Kapitał ryzykowny to środki finansowe, które nie są niezbędne do przetrwania ani zapewnienia dobrobytu Użytkownika.

TraderProf zaleca, aby potencjalni Klienci zapoznali się ze wszystkimi informacjami zawartymi na stronie TraderProf, aby w sposób dokładny i jasny ocenić potencjalne ryzyka kupna i sprzedaży walut obcych.

Analityczne oceny rynku, recenzje ekspertów i polecenia handlowe przedstawione na stronie TraderProf nie powinny być uznawane przez Użytkowników za bezwarunkowo dokładne lub aktualne. TraderProf nie może zagwarantować dokładności informacji w dowolnym momencie.

Handel przez Internet walutami obcymi, bez względu na jego skuteczność, niekoniecznie zmniejsza ryzyko.

TraderProf nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klienta lub osób trzecich działających na podstawie informacji podanych na stronie. Dotyczy to m.in. informacji o dokładności notowań lub opóźnień w notowaniach, wiadomości lub wykresów utworzonych na podstawie notowań.


Uwaga: Platforma handlowa nie jest dostępna dla obywateli Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii, Izraela, Turcji, Japonii.


Akceptując warunki niniejszej Umowy, Klient jest świadom, że relacje pomiędzy stronami są regulowane niniejszą Umową o świadczenie usług.

Strony mogą podpisać inne umowy oprócz niniejszej Umowy, która określa prawa i obowiązki obu stron. Jednak nowe umowy będą uważane za prawnie wiążące tylko w przypadku, jeżeli będą zawierać podpis Klienta i podpis należycie upoważnionego przedstawiciela Firmy wraz z pieczęcią Firmy.

Klient został poinformowany, że umowy podpisane w imieniu Firmy przez osobę nieuprawnioną lub te, które nie zawierają pieczęci Firmy, nie nakładają żadnych zobowiązań na Spółkę.

iconAvatar