Zawiadomienia o ochronie prywatności

[jurdocs] (dalej “Spółka”) zachowuje poufność danych swoich Klientów, która jest jednym z najważniejszych priorytetów w działalności Spółki. Przechowujemu i przetwarzamy informacje klientów przy użyciu komputerów, które są w pełni chronione przez najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa.

Spółka nie sprzedaje, ani nie przekazuje Twoich danych osobowych innym osobom w żadnym celu bez Twojej zgody, jak wskazano w Warunkach świadczenia usług. Dane osobowe są wykorzystywane przez Spółkę wyłącznie zgodnie z Ustawą o Ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Warunkami świadczenia usług.

Dane osobowe Klienta mogą obejmować:

W trakcie rejestracji konta osobistego oraz wypełniania ankiet Klient może przekazać Spółce następujące dane: imię i nazwisko, stały adres zamieszkania, obywatelstwo, datę urodzenia, dane dowodu osobistego, adres poczty elektronicznej i numer telefonu;

 • Dokumenty, które dostarcza Klient w celu potwierdzenia przelewu na konto: numer krypto portfela, z którego dokonano przelewu.

Procedura wykorzystania danych osobowych

Dane osobowe Klientów mogą być wykorzystywane przez Spółkę w celu:

 • identyfikacji tożsamości Klienta;
 • przetwarzania transakcji Klienta;
 • informowania Klienta o nowych produktach i usługach, oferowanych przez Spółkę;
 • świadczenia innych usług na rzecz Klienta.

Przekazywanie informacji osobom trzecim

Spółka ma prawo do udostępniania danych osobowych Klienta osobom trzecim. Osobami trzecimi są m.in: spółki powiązane, banki, audytorzy, agenty Spółki, obsługa finansowo-księgowa oraz inne osoby. Spółka przekazuje dane osobom trzecim wyłącznie w celu spełnienia warunków, określonych w Umowie. Spółka gwarantuje, że osoby trzecie, którym przekazano dane Klienta, przestrzegają zasad określonych w niniejszej Polityce i zobowiązują się zachowywać poufność danych osobowych klientów.

Spółka ma prawo do przekazywania Osobom trzecim (za wyjątkiem osób upoważnionych) informacji poufnych klientów na żądanie upoważnionego organu.

Prawo do złożenia reklamacji

Klient ma prawo do złożenia reklamacji do odpowiednich organów regulacyjnych zgodnie z niniejszą Polityką, jeżeli uzna, że jego prawa zostały naruszone przez Spółkę.

Wyrażam zgodę:

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

Zezwolenie na wykorzystanie danych osobowych

Podczas rejestracji konta w Serwisie i/lub korzystania z jakichkolwiek usług świadczonych przez Spółkę, Klient zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Warunkami świadczenia usług oraz Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przez cały okres ważności niniejszego Zezwolenia.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych obowiązuje przez cały okres trwania Umowy, oraz rok po jej rozwiązaniu lub do momentu wycofania Zezwolenia (opisanego wcześniej) przez Klienta.

Prosimy o akceptację zgody/nie akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych wymienionych powyżej, poprzez zaznaczenie (kropka/ptaszek) pola poniżej:

 • Wyrażam zgodę:

 Klient wyraża również zgodę na stosowanie plików Cookies na niektórych stronach internetowych Spółki w celu zapewnienia wszystkim klientom szybkiego i wygodnego dostępu do Witryny. Jeśli Klient nie zgadza się na użycie plików Cookies, wiele nowoczesnych przeglądarek umożliwia wyłączenie tej opcji, które zapewniają pełny dostęp do zasobów internetowych Spółki.

Spółka [jurdocs] bardzo poważnie traktuje Twoją prywatność i wykorzystuje Twoje dane osobowe do administrowania Twojego konta oraz do dostarczania interesujących Ciebie produktów i usług.

Jednakże, od czasu do czasu Spółka chciałaby mieć możliwość skontaktowania się z Tobą w celu dostarczania bardziej szczegółowych informacji na temat innych usług/bonusów, oferowanych przez Spółkę. Jeżeli Klient zgadza się na otrzymanie takich powiadomieć, proszony jest o wybór najbardziej wygodnego sposobu komunikacji:

 • Publikacja
 • E-mail
 • Numer telefonu
 • Wiadomość tekstowa
 • Połączenie automatyczne

Informujemy również, że Spółka chciałaby przekazywać dane Klienta do firm innej kategorii, które współpracują z naszą Spółką, w celu umożliwienia komunikacji z Klientem poprzez e-mail. W ten sposób Klient będzie otrzymywał aktualne informacje na temat ofert/usług/konkursów, które oferuje Spółka. Jeśli wyrażasz zgodę na przekazanie swoich danych osobowych w tym celu, prosimy o zaznaczenie pola poniżej:

 • Wyrażam zgodę:

Informujemy również, że Klient ma prawo do wycofania udzielonej zgody w każdej chwili, wysyłając pisemny wniosek pod adres e-mail: support.pl@traderprof.com. Po otrzymaniu takiego wniosku zgoda na przekazanie danych osobowych natychmiast zostaje uznana za nieważną. Klient został poinformowany i rozumie warunki odwołania pozwolenia na przekazywanie danych osobowych:

 • Wyrażam zgodę:

Klient został w pełni poinformowany o prawie złożenia reklamacji do organów regulacyjnych w przypadkach, gdy uważa, że jego prawa zostały naruszone przez Spółkę zgodnie z niniejszą Polityką:

 • Zostałem poinformowany
iconAvatar